دکتر بشار الجعفری رئیس هیات جمهوری عربی سوریه به گفتگو های سوری – سوری در ژنو: زبان بیانیه ریاض 2 عبارت از پیش شرط است و این با قطعنامه شورای امنیت 2254 مخالف است

دکتر بشار الجعفری رئیس هیات جمهوری عربی سوریه به گفتگو های سوری – سوری در ژنو: زبان بیانیه ریاض 2 عبارت از پیش شرط است و این با قطعنامه شورای امنیت 2254 مخالف است.

غیاث