همايش گفتگوی ملی سوریه در دمشق

همايش گفتگوی ملی سوریه در دمشق

غیاث/م.خ/ثنا