رئیس جمهور دکتر بشار اسد دکتر محمد ماهر قباقیبی را به عنوان رئیس دانشگاه دمشق منصوب کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد با صدور دستور شماره / 302 / سال / 2017 / میلادی، دکتر  محمد ماهر قباقيبی را به عنوان رئیس دانشگاه دمشق منصوب کرد.

غیاث//ثنا