دیدار وزیر یازجی با کمیته سوری های مقیم در کویت

دمشق- سانا

مهندس «بشر یازجی» وزیر گردشگری کشورمان با کمیته سوری های مقیم در کویت راه های دیدار و گفتگو کرد.

وزیر یازجی با کمیته سوری های مقیم در کویت راه های همکاری میان دوطرف و پروژه ها وفرصت های سرمایه گذاری در سوریه در سایۀ بهبود بخش گردشگری و تمایل جدی سوری های مقیم در خارج به سرمایه گذاری در در کشورشان را بررسی کرد.

وزیر گردشگری بر اهمیت همکاری با سوری های مقیم در کویت در مرحلۀ بازسازی تاکید کرد.

به نوبت خود، دکتر «غسان عنجرینی» رئیس هیئت سوری های مقیم در کویت با اشاره به سازوکارهای همکاری امکان پذیر به ویژه با وجود تمایل جدی سوری های مقیم در کویت به بازگشتن و سرمایه گذاری در سوریه تاکید کرد: طی این دیدار، چند سرمایه گذاری مطرح شده است ومسئله مشارکت میان وزارتخانه و سوری های مقیم در کویت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

نیرمین خلیل