نمایشگاه بین المللی دمشق فرصتی برای توسعه صادرات سوریه است

نمایشگاه بین المللی دمشق فرصتی برای توسعه صادرات سوریه است

غیاث/م.خ