رئیس جمهور دکتر بشار اسد نماز عید فطر مبارک را در مسجد النوری واقع در استان حماه به جای آورد

رئیس جمهور دکتر بشار اسد نماز عید فطر مبارک را در مسجد النوری واقع  در استان حماه به جای آورد

غیاث/م.خ