پاتریارک یازجی باردیگر خواستار پایان دادن به بحران در سوریه شد

بیروت – سانا

پاتریارک یوحنا دهم یازجی پاتریارک کلیسای انطاکیه و کل شرق باردیگر خواستار پایان دادن به بحران در سوریه و بازگشت امنیت و ثبات به خاک کشورمان شد.

پاتریارک یوحنا دهم یازجی و جوزيف زحلاوی اسقف نیویورک و شمال امریکا با حضور در یک کلیسا در بیروت برای بازگشت صلح به سوریه و حفظ ثبات در لبنان نماز خواندند.

غیاث/م.خ