مصاحبه رئیس جمهور دکتر بشار اسد با شبکه «او ان تی» بلاروس

مصاحبه رئیس جمهور دکتر بشار اسد با شبکه «او ان تی» بلاروس