2-253

شاهد أيضاً

وزارت دفاع روسیه: 265 نفر مسلح از گردان نازی آزوف و سربازان اوکراینی محاصره شده در کارخانه آزوفستال در 24 ساعت گذشته تسلیم شدند