4-147

شاهد أيضاً

خسارات وارده در یک ساختمان مسکونی در شهرک قدسیا غرب دمشق بر اثر تجاوز اسرائیلی