001

شاهد أيضاً

المعلم: تروریسم هنوز خطری علیه آرامش و پیشرفت جهان است و همچنین یکی از مهمترین تهدید برای صلح و ثبات بین المللی به حساب می آید.