جشن دوستی سوریه و بلاروس در چهارچوب برنامه اردوی تفریحی کودکان سوری در مینسک

مینسک – سانا

دیروز مرکز آموزشی بهداشت ملی بلاروس میزبان جشن دوستی سوریه و بلاروس بود و کودکان شرکت کننده در اولین اردوی تفریحی که بلاروس برای کودکان سوری برگزار کرد در این جشن حضور داشتند.

کودکان سوری تعدادی از نمایش های تئاتری میهن پرستانه اجرا کردند که بیانگر تاریخ، تمدن و میراث سوریه است و اجرای کودکان سوریه مورد تحسین و قدردانی حاضران قرار گرفت و سپس کودکان سوریه و بلاروسی اقدام به مبادله هدایا کردند.

کودکان سوریه همچنین از ابتکار بشردوستانه جمهوری بلاروس و رهبری آن برای ایجاد این اردوی تفریحی که از سال 2017 شروع شده است قدردانی کردند.