مسیحیان سوریه عید پاک را جشن می گیرند

 

حماة

طرطوس