تصویب بودجه ۸۸ میلیارد لیری صندوق کاهش آثرات خشکسالی و فاجعه‌های طبیعی در نشست امروز شورای وزیران

دمشق – سانا

شورای وزیران در جلسه هفتگی خود امروز به ریاست مهندس حسین عرنوس، به بررسی موضوعاتی مرتبط با استراتژی کار وزارتخانه ها در دوره آتی و راهکارهای حل تعدادی از مشکلاتی که مانع پیشرفت بخش عمومی می شوند، پرداختند.

اهمیت ایده‌ها و دیدگاه‌های جدیدی برای ارتقای عملکرد نهادهای خدماتی و توسعه‌ای و گسترش تسهیلات برای پروژه‌های کوچک و خرد و مشارکت جامعه محلی در پروژه‌های اتکا به خود به خصوص کشاورزی برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و افزایش تولید در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شورای وزیران به منظور توانمندسازی صندوق کاهش آثار خشکسالی و فاجعه‌های طبیعی و برای جبران آسیب‌ها در بخش کشاورزی، بودجه برنامه صندوق کاهش آثار خشکسالی برای سال ۲۰۲۴ بالغ بر حدود ۸۸ میلیارد لیره سوریه را تصویب کرد.