بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری میان سوریه و هند

دمشق-سانا

فدراسیون اتاق‌های بازرگانی سوریه با سفارت هند در دمشق راه‌های تقویت همکاری‌های تجاری بین دو کشور، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و راه‌های توسعه آن به نفع هر دو طرف را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دو طرف در نشست امروز خود در هتل گلدن مزه دمشق بر ضرورت گسترش مبادلات تجاری و تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور به منظور دستیابی به منافع مشترک تاکید کردند.

محمد ابوالهدی اللحام رئیس فدراسیون اتاق های بازرگانی سوریه با اشاره به روابط دوستانه قوی و تاریخی بین سوریه و هند، به اهمیت تقویت مبادلات تجاری بین آنها اشاره کرد.

ارشاد احمد سفیر هند در دمشق به اهمیت آگاهی از فرصت های تجاری و سرمایه گذاری میان سوریه و هند، تبادل دیدار بین بازرگانان دو کشور و برگزاری نمایشگاه ها و پروژه های مشترک که به نفع دو ملت دوست است، اشاره کرد.