افتتاح ساختمان مؤسسه چاپ در منطقه برزه پس از بازسازی آن از آسیب های ناشی از تروریسم

دمشق-سانا

دکتر دارم طباع، وزیر آموزش و پرورش ساختمان مؤسسه عمومی چاپ در منطقه برزه را پس از بازسازی آسیب های ناشی از تروریسم افتتاح کرد.

 

ادامه دارد..