ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با اعضای شورای امنیت روسیه درباره خطرات احتمالی تصمیم فنلاند و سوئد برای پیوستن به ناتو برای امنیت روسیه گفتگو کرد