وقوع آتش سوزی در ارضی زراعی شهرک مشتی عازار در منطقه وادی نضاره در ریف غربی حمص

حمص – سانا 

آتش سوزی در ارضی زراعی در شهرک مشتی عازار در منطقه وادی نضاره در ریف غربی حمص  رخ داد.