مهار آتش سوزی در اراضی کشاورزی در شهرک المشتایه در حومه غربی حمص

مهار آتش سوزی در اراضی کشاورزی شهرک المشتایه در حومه غربی حمص