המעבר למשק הדג’טלי והובלתו בצורה אסטרטיגית בישיבה הראשונה של היום השיני לוועידה הבינ”ל השלישית למעבר דג’טלי