rodaina

משרד החוץ הפלסטיני .. שתיקתה של הקהילה הבינ”ל מעודדת את שלטונות הכיבוש בהמשך ביצוע תוכניותיה ליהוד אלקודס

אלקודס הכבושה – סאנא משרד החוץ הפלסטיני קרא  לקהילה הבינ”ל לפעול ברצינות עם סכנות המשך תוקפניות הכיבוש הישראלי נגד עיר אלקודס הכבושה בפרט ומסגד אלאקצה בכלל, והדגיש כי אי התחיבות …

עוד ידיעות

הרשות לענייני האסירים הזהירה מפני הידרדרות המצב הבריאותי לשני אסירים פלסטינים

אלקודס הכבושה – סאנא הרשות לענייני האסירים והמשוחררים הזהירה מפני הידרדרות המצב הבריאותי לשני אסירים פלסטינים בשל הזנחה זדונית על ידי הכיבוש הישראלי למצבם הבריאותי ולא להגיש להם הטיפול הרפואי. …

עוד ידיעות