رئیس جمهور دکتر بشار اسد با هیئت دینی جوانان متشکل از خطبا و ائمه نماز و مبلغان از همه استان‌های سوریه دیدار کرد

رئیس جمهور دکتر بشار اسد با هیئت دینی جوانان متشکل از خطبا و ائمه نماز و مبلغان از همه استان‌های سوریه دیدار کرد

غیاث/م.خ