بحث و بررسی راه های تقویت و ارتقای روابط علمی و بورس های تحصیلی میان دانشگاه های سوریه و مَجارستان

بوداپـِست – سانا

هیئت دانشگاه دمشق به ریاست دکتر «محمد حسان الکردی» رئیس دانشگاه دمشق با «بروهلا غرغای»مسئول روابط اروپایی و بین المللی در وزارت منابع انسانی مجارستان راه های توسعه و ارتقای روابط در زمینه های آموزشی و دانشگاهی میان دانشگاه های دو کشور و بورس های تحصیلی اعطا شده توسط دولت مَجارستان برای دانشجویان سوری را مورد بحث و بررسی قرار داد.

مسئول روابط اروپایی و بین المللی در وزارت منابع انسانی مجارستان از روابط ضمن قدردانی از روابط سوریه و مَجارستان در زمینه آموزش و پرورش گفت: منافع ما ایجاب می کند که در آموزش جوانان با استعداد سوریه نقش داشته باشیم تا این جوانان نقش در تقویت روابط میان دو کشور(سوریه و مَجارستان) ایفا کنند و در بازسازی کشور خود نقش داشته باشند.

به نوبه خود هیئت دانشگاه دمشق با بیان این که دانشجویان سوری برای تحصیل در مَجارستان به دلیل شهرت خوب دانشگاه های مَجارستان تمایل دارند از  تمایل دانشگاه های مجارستان به اعطای بورس های تحصیلی برای دانشجوان سوری قدردانی کرد.

هیئت دانشگاه دمشق همچنین با دانشگاه دانشگاه «بازمان بیتر کاتولیک» راهای تقویت وارتقای آموزش و پرورش و همکاری علمی و فرهنگی را بحث و بررسی کرد.

دکتر محمد حسان الکردی رئیس دانشگاه دمشق توضیح داد: این دانشگاه 50 بورس تحصیلی به دانشویان سوری اعطا کرده است.

هیئت دانشگاه دمشق نیز با نمایندگان دانشگاه  فن آوری و اقتصادی بوداپـِست و دانشگاه پزشکی «شملوايس» و دانشگاه  «لوراند أوتفوش» راه های فعال سازی روابط فرهنگی میان دو جانبه و بورس های تحصلیل در رشته های تحصیلی مختلف دانشگاهی از جمله رشت های پزشکی و مهندسی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

هیئت دانشگاه دمشق همچنین با اعضای انجمن برای سوریه در مَجارستان و تعدادی از نمایندگان سوری ها مقیم مَجارستان دیدار کرد.

غیاث جاویش