النوری: ما در حال کار روی یک پروژه جهت تاسیس زیر ساخت که بتواند پیشرفت های سوریه جدید تامین کند

دمشق_سانا

شرکت کنندگان در یک کارگاه که توسط وزارت توسعه اداری برگزار شده، طرح ملی برای توسعه اداری در وزارت امور عامه وموسسات وابسته به آن وبرنامه اجرایی پیشنهاد شده برای آن به هدف ارتقا وبهبود واقعیت اداری وسازمانی، بحث وگفتگو کردند.

شرکت کنندگان در کارگاه دیدگاه استراتژیک وزارت در این زمینه بررسی کردند، وتوضیح دادند که این استراتژیک قصد  پیشنهاد سیاست  کلی دولت در زمینه های کارهای عمومی  واجرای برنامه ها واهداف واستراتژی ها وسیاست های لازم در این زمینه، دارد.

وزیر توسعه اداری دکتر حسان النوری بر اثر ونقش وزارت امور عمومی در مرحله بازسازی تاکید کرد، چون که وزارت امور عمومی دارای موسسات وشرکت های معتبر وبا سابقه کار که در طول سال ها گذشته در ساخت سوریه شرکت می کردند، همچنین دارای کادرها با تجربه  بزرگ می باشد.

حسین حبیب

ت/م