هشت جایزه کنفرانس آفریقا و خاورمیانه اتاق بین المللی  جوانان به سوریه رسید

تونس – سانا

شعبه سوریه اتاق بین المللی جوانان با شرکت در فعالیت های کنفرانس آفریقا و خاورمیانه اتاق بین المللی جوانان هشت جایزه را به خود اختصاص داد.

بیش از یک هزار شرکت کننده از چهل ملیت مختلف از آفریقا و خاورمیانه در این فعالیت که در تونس برگزار شد، شرکت کردند.

محمد وسیم سعد یکی از اعضای شعبه سوریه اتاق بین المللی جوانان توضیح داد: از مجموع 13 جایزه اهدا شده توسط کنفرانس آفریقا و خاورمیانه اتاق بین المللی جوانان 8 جایزه به اتاق های حلب، حمص، طرطوس و لاذقیه تعلق گرفت.