ادامه روند حل وفصل در مراکز السبخه در ریف رقه

رقه- سانا

خبرنگار سانا در حومه شرقی رقه خبر داد که روند حل وفصل در مراکز شهرک السبخه افراد تحت تعقیب که برای پیوند به روند حل وفصل تمایل دارند، همچنان ادامه دارد.

ادامه دارد …