رعایت نکات بهداشتی توسط کارکنان نانوایی در شهر حمص برای پیشگیری از شیوع کرونا /تصاویر