کشف و ضبط مقادیر مهمات به جا مانده از تروریست ها در منطقه جنوبی