جعفری: تداوم حمایت سوریه از کوبا در برابر محاصره ظالمانه آمریکا وسیاست متخاصم واشنگتن علیه این کشور