فعالیت های فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و اجتماعی در جشنواره “شهر شام ما را جمع می کند”