حضور 900 سرمایه گذار در شهرک صنعتی حسياء

حمص – سانا

با ورود 9 سرمایه گذار جدید طی چند ماه گذشته به شهرک حسیاح در حمص تعداد کلی سرمایه گذاران حاضر در این شهرک به 898 سرمایه گذار رسید.

222 تاسیس تولیدی با سرمایه 58 میلیار و 42 میلیون لیر در شهرک صنعی حسیاء در حال فعالیت هستند و 7 هزار و 480 فرصت شغلی را ایجاد کرده اند.