تصویب قانون نژادپرستانه در پارلمان رژیم صهیونیستی

قدس اشغالی -سانا 

پارلمان رژیم صهیونیستی امروز قانون نژادپرستانه  را تصویب کرد.

به موجب این قانون، اسرائیل وطن تاریخی ملت یهود عنوان و بیان می شود که یهودیان حق انحصاری در تصمیم گیری درباره آن را دارند.

این قانون زبان عبری را به عنوان زبان رسمی اعلام می کند  و زبان عربی وضعیت خاصی خواهد داشت .

این قانون علاوه بر اعلام شهر قدس به پایتختی رژیم صهیونیستی، «توسعه شهرک‌های یهودی‌نشین را ارزش ملی دانسته و برای ارتقای شهرک‌های فعلی و تاسیس شهرک‌های جدید اقدام می‌کند».