کنفرانس مطبوعاتی حسین جابر انصاری در دمشق

کنفرانس مطبوعاتی حسین جابر انصاری معاون وزیر امور خارجه ایران در دمشق 

غیاث/م.خ