قیمت حبوبات بازاریابی شده در شهر الحسکه به بیش از 38 میلیارد لیررسیده است

الحسکه- سانا

مدیر شعبه بانک کشاورزی در شهر الحسکه خضر الحسو در یک بیانیه به خبرنگار خبرگزاری جمهوری عربی سوریه “سانا” یاد کرد که قیمت گندم بازاریابی شده تا اکنون به بیش از 34.667 میلیارد لیر وقیمت جو به بیش از 3.348 میلیارد لیر رسیده است.

حسين حبيب

شاهد أيضاً

ادامه سرقت گندم سوریه توسط اشغالگران آمریکایی

حسکه-سانا نیروهای اشغالگر آمریکا با همدستی شبه نظامیان/قسد/ یک بار دیگر اقدام به سرقت گندم …