مقاومت فلسطین سایت نظامی «صوفا» دشمن اسرائیلی را با موشک ها هدف قرار داد

مقاومت فلسطین سایت نظامی «صوفا» دشمن اسرائیلی را با موشک ها هدف قرار داد

شاهد أيضاً

مقاومت فلسطین با خمپاره نیروها و خودروهای دشمن اسرائیلی را در محور «نتساریم» جنوب شهر غزه هدف قرار داد