بازدید یک گروه گردشگری لبنانی از شهر باستانی پالمیرا