مجروحیت یک فلسطینی با ضربه گلوله نیروهای اشغالگر شمال رام الله

قدس اشغالی-سانا

امروز یک فلسطینی با ضربه گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی شمال رام الله در کرانه باحتری زخمی شد.

خبرگزاری وفا فلسطین گزارش داد که نیروهای اشغالگر به اردوگاه جلزون شمال رام الله یورش بردند و به سمت اهالی گلوله و گاز سمی شلیک کردند که منجر به مجروحیت یک فلسطینی شد.

همچنین نیروهای اشغالگر به شهر نابلس یورش بردند و گاز سمی به سمت ساکنان این شهر شلیک کردند که ده ها نفر دچار حالت خفگی شدند.

از سوی دیگر، نیروهای اشغالگر با یورش به منازل فلسطینیان در مناطق مختلف کرانه باختری، آن را تفتیش و 5 فلسطینی را دستگیر کردند.

دیروز نیز نیروهای اشغالگر اسرائیلی 8 فلسطینی را در کرانه باختری دستگیر کرده بودند.