مکانیسم های تامین داروهای سرطانی در نشستی به ریاست مهندس عرنوس

دمشق – سانا

سازوکارهای تامین داروهای سرطانی و اطمینان از تداوم دسترسی به داروهای سرطانی که در داخل تولید نمی شوند، رفع کمبودها و رفع تمامی مشکلات و موانعی که مانع عملیات وارد کردن می شود، با هماهنگی و همکاری بین مراجع مختلف ذیربط امروز محور نشستی  به ریاست مهندس عرنوس بود.

وزارت دارایی و بانک مرکزی سوریه مكلف شده اند تا بودجه لازم برای تامین داروهای سرطان را در بودجه سال 2024 فراهم کنند.