مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

با حمایت رئیس جمهور بشار اسد.. جشن فارغ التحصیلی سی و هشتمین گروه فرماندهی و ستاد دانشکده عالی نظامی برگزار شد 14-9-2023
با حمایت رئیس جمهور بشار اسد.. جشن فارغ التحصیلی سی و هشتمین گروه فرماندهی و ستاد دانشکده عالی نظامی برگزار شد 14-9-2023