حضور سوریه در دومین مجمع عرب برای برابری در بیروت

بيروت-سانا

سوریه در دومین مجمع عرب (برای برابری) که توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا (ESCWA) در بیروت، پایتخت لبنان تحت عنوان (یک صدا، برابری در امنیت غذایی) برگزار می شود، شرکت می کند.

تعدادی از وزرا و نمایندگان مرتبط با برنامه ریزی، توسعه اجتماعی، کشاورزی، اقتصاد، تجارت و مسائل جوانان، نمایندگان سازمان های منطقه ای، شبکه های جامعه مدنی، موسسات دانشگاهی، اتاق های فکر بین المللی و نمایندگان آژانس های سازمان ملل متحد در منطقه عربی در این مجمع شرکت کردند.

وزارت امور اجتماعی و کار اعلام کرد که این هیئت شامل یاسر عبد الاحمد معاون، وزیر اجتماعی و کار و محمود الکوا، مدیر سازمان های مردم نهاد است.

این هیئت با سفیر هیفا ابو غزاله، دستیار دبیرکل اتحادیه کشورهای عربی، رئیس بخش اجتماعی درباره فعال کردن مشارکت سوریه در بخش امور اجتماعی در اتحادیه عرب به نحوی که همکاری های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای عربی را تقویت کند، گفتگو کرد.