راهکارهای تقویت همکاری های فرهنگی در دیدار وزیر فرهنگ با کاردار سفارت هند در دمشق

دمشق – سانا

دکتر لبانه مشوح وزیر فرهنگ امروز با فيجای باندی کاردار سفارت هند در دمشق دیدار و با وی راهکارهای تقویت همکاری های فرهنگی بین دو کشور دوست بررسی کرد.

افزایش تبادل فرهنگی و مشارکت هند در جشنواره سینمایی سازمان عمومی سینمای سوریه و برگزاری کارگاه هایی برای کارشناسان هند با موسسه عالی تئاتر در این دیدار بررسی شد.