رئیس جمهور اسد به وزرای جدید: تغییر افراد به خودی خود یک هدف نیست، بلکه وسیله و ابزاری برای ارتقای عملکرد و استاندارد کار است