دستور رئیس جمهور بشار اسد درباره تعدیل دولتی

دمشق-سانا

رئیس جمهور اسد دستور شماره 91 سال 2023، درباره انتصاب پنج وزیر را صادر کرد.

بر اساس اين دستور، دکتر فراس حسن قدور به عنوان وزیر نفت وثروات معدنی منصوب شد

آقای محسن عبد الكريم علي به عنوان وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده منصوب شد

آقای عبد القادر جوخدار به عنوان وزیر صنعت منصوب شد

آقای لوي عماد الدين المنجد به عنوان وزیر امور اجتماعی و کار منصوب شد

آقای احمد بوسته جی به عنوان وزیر دولت منصوب شد

مهندس محمد فایز البرشه وزیر دولت برکنار شد