خبرنگار سانا: دکتر فیصل مقداد وزیر امور خارجه و مهاجران با ویتالی ناومکین رئیس موسسه شرق شناسی آکادمی علوم روسیه دیدار کرد