دکتر محمد عبدالستار السید، وزیر اوقاف کشورمان در جریان بازدید خود از نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره به خبرنگار سانا تصریح کرد: سوریه و مصر در طول تاریخ اهرم اصلی گسترش اعتدال و مبارزه با ایدئولوژی تروریستی که از اسلام به دور از معنای واقعی آن بهره برداری سیاسی می کند، هستند

 

دکتر محمد عبدالستار السید، وزیر اوقاف کشورمان در جریان بازدید خود از نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره به خبرنگار سانا تصریح کرد: سوریه و مصر در طول تاریخ اهرم اصلی گسترش اعتدال و مبارزه با ایدئولوژی تروریستی که از اسلام به دور از معنای واقعی آن بهره برداری سیاسی می کند، هستند