وزارت بهداشت فلسطین از شهادت جوان فلسطینی که پنجشنبه گذشته بر اثر اصابت گلوله نیروهای اشغالگر در جنین زخمی شده بود خبر داد