جشن فارغ التحصیلی گروه جدید از دانشجویان دانشگاه عالی نظامی