یک هنرمند سوری در نقاشی های خود از دانه زیتون استفاده می کند