انهدام مواضع ارتش اوکراین توسط راکت اندازهای روسیه