شورای وزیران اختصاص مبلغ دو میلیارد و 600 میلیون لیر سوری برای جبران خسارت ناشی از طوفان آخیر در لاذقیه را تصویب کرد

دمشق – سانا 

شورای وزیران امروز در نشسته هفتگی خود اختصاص مبلغ دو میلیارد و 600 میلیون لیر سوری برای جبران خسارت ناشی از طوفان آخیر در لاذقیه را تصویب کرد.

ادامه دراد …